Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu „Ranking Szkół”należącego do Evera Online Sp. z o. o.

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca lub Spółka - Evera Online Sp. z o.o. z siedzibą w Daszewicach (kod 61-160), ul. Wiosenna 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:0000858330, NIP:7773364682, REGON: 386935480

Serwis - grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych i innych dokumentów,udostępnionych na rzecz użytkowników w sieci Internet pod adresem https://rankingszkol.com

Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Spółkę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,

Użytkownik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis, w tym po zarejestrowaniu się do Serwisu lub zalogowaniu za pomocą loginu i hasła, konta Facebook lub Google,

Szkoła - podmiot będący instytucją oświatowo-wychowawczą, zajmującą się kształceniem i wychowaniem,

Użytkownik Szkoła - Szkoła, która korzysta z usług świadczonych przez Serwis, po zarejestrowaniu się do Serwisu lub zalogowaniu za pomocą loginu i hasła, konta Facebook lub Google,

Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik odwiedzający stronę Serwisu, w szczególności korzystający z nauki w Szkole lub jego rodzic, ewentualnie inny przedstawiciel ustawowy, który dokonał rejestracji w Serwisie lub zalogował się za pomocą loginu i hasła, konta Facebook lub Google,

Użytkownik Niezarejestrowany – osoba odwiedzająca Serwis, która nie dokonała rejestracji w Serwisie oraz Użytkownik, który nie dokonał logowania w Serwisie.

Profil - zbiór informacji na temat Szkoły umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu dedykowanej danej Szkole,

Konto - przypisane do konkretnego Użytkownika i dostępne po rejestracji lub każdorazowo po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usługi za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza, zarządza i wysyła dane w strukturze Serwisu. W Serwisie konta mogą być przypisane dwóm kategoriom podmiotów: Użytkownikowi Szkoła i Użytkownikowi Zarejestrowanemu,

Rejestracja - proces utworzenia Konta,

Regulamin - niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.rankingszkol.com

Login - unikalna nazwa Użytkownika, która służy jego identyfikacji podczas rejestracji i logowania do Konta.

Nick - pseudonim Użytkownika używany w Serwisie,

Logowanie - mechanizm uwierzytelniania Użytkownika korzystającego z Serwisu

Hasło - unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.

Adres e-mail - adres poczty elektronicznej,

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Serwisu,

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna.

Adres IP - indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.

Konsument - osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz, której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RSPO - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu,rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki techniczne korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
 2. Spółka Evera Online Sp. z o. o. świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.Rejestracja oraz korzystanie z treści i funkcjonalności oraz usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym z Konta Użytkownika są dobrowolne i bezpłatne.
 3. Dostęp do usług bezpłatnych uzyskiwany jest z chwilą przystąpienia do korzystania z Serwisu po dokonaniu rejestracji lub bez konieczności dokonania rejestracji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 5. Spółka udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług na stronie internetowej https://www.rankingszkol.com. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 6. Serwis dostępny jest za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.rankingszkol.com, jako zasób systemu teleinformatycznego.
 7. Serwis internetowy stanowi wyłączną własność Spółki Evera Online Sp. z o. o.
 8. Logo i nazwa Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Spółki. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Spółki, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 9. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Serwisu, w tym treści graficznych i informacyjnych w nim umieszczonych przez Spółkę, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231z późn. zm.), a także do wyglądu Serwisu jako całości,z wyłączeniem tych, które stanowią odrębną własność innych podmiotów, przysługują wyłącznie Spółce i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Serwisu, a także jego wyglądu jako całości lub jego poszczególnych elementów, bez zgody Spółki, jest zabronione.
 10. Spółka jest uprawniona do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Spółki lub osób trzecich dotyczących oferowanych towarów lub usług, w formach stosowanych w sieci Internet.
 11. Serwis umożliwia zbieranie informacji o aktywnościach Użytkowników na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics),reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności, jak również w celu prowadzenia kampanii reklamowej skierowanej na Użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
 12. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Spółki.

§3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu drogą elektroniczną usługi informacyjne i komunikacyjne polegające na informowaniu Użytkowników sieci Internet o działalności Szkół poprzez umieszczanie profilu Szkoły i informacji o niej w sieci Internet i umożliwianie Użytkownikom wyrażenie opinii i dokonanie oceny Szkoły. Usługodawca tworzy ranking szkół biorąc pod uwagę, w szczególności następujące kryteria: oceny użytkowników oraz wyniki egzaminów w Szkołach.
 2. Podstawowym celem działania Serwisu jest stworzenie Użytkownikom możliwości zapoznania się i korzystania z informacji oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie, wymiany wiedzy, komentarzy, poglądów i opinii oraz nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami.
 3. Serwis umożliwia dostęp do utworzonego przez Usługodawcę lub Użytkownika Profilu Szkoły, który co najmniej zawiera o niej podstawowe informacje.
 4. Każda Szkoła może posiadać tylko jeden Profil. Profile powtarzające się mogą być usuwane.
 5. Podstawowe informacje o Szkole obejmują:nazwę Szkoły, jej kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Te dane pochodzą z RSPO i nie podlegają modyfikacji przez Użytkownika. Profil może zawierać dodatkowo opis danej Szkoły, materiały informacyjne, w tym zdjęcia oraz wyniki egzaminów. Szkoła może utworzyć Profil lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Szkoły. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie i utworzenie konta Szkoła.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Szkoły, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 7. Serwis umożliwia Użytkownikom:
  a) zapoznanie się z rankingiem Szkół sporządzonym przez Usługodawcę,
  b) korzystanie z wyszukiwarki celem poszukiwania informacji o Szkołach,
  c) publikowanie komentarzy,
  d) publikowanie opinii o Szkole,
  e) dokonanie oceny Szkoły w skali 5-gwiazdkowej,
  f) zamieszczanie w Serwisie informacji lub postów,
  g) udostępnianie postów, komentarzy lub informacji dotyczących Szkoły w mediach społecznościowych lub za pomocą linku,
  h) korzystanie z Konta,
  i) zamieszczenie w Serwisie Profilu Szkoły
 8. Serwis umożliwia Użytkownikowi -Szkoła dodawanie, edytowanie i korygowanie informacji o sobie(za wyjątkiem danych pochodzących z RSPO dodanych przez Usługodawcę) oraz odnoszenie się do opinii innych Użytkowników
 9. Serwis umożliwia korzystanie z usług wymienionych w par. 7 ust. g, h, i, wyłącznie Użytkownikom Zarejestrowanym tj. posiadającym Konto.
 10. Użytkownicy Niezarejestrowani, podając wyłącznie Nick, mogą publikować komentarze i opinie o szkole wyłącznie w formie tekstowej, bez możliwości dodawania załączników.

§4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu;

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie: połączenie z siecią Internet; posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet; korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia stron WWW, włączona obsługa Cookies i JavaScript. W przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§5. Zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym, treści niedozwolone w Serwisie

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
 2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu przez inne osoby.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie, przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających prawa innych osób, w tym ich dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku oraz wszelkich działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Serwis lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
 5. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy oraz nie narusza przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 6. Niedopuszczalne są działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
 7. Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:oprogramowania objętego prawami innych osób,oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 8. Spółka w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp. Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia bądź moderacji treści, które uzna za bezprawne lub niezgodne z Regulaminem, a także prawo blokowania Użytkowników naruszających niniejsze postanowienia.Jeżeli działania Użytkownika mają charakter trwały, Usługodawca może zablokować adres IP Użytkownika.

§6. Rejestracja

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy.Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 3. Dokonując rejestracji Użytkownik Zarejestrowany–ma obowiązek podać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, nick, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej oraz wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne. Możliwa jest również Rejestracja za pomocą serwisu Facebook lub Google. Niniejsze konto może zostać założone przez Użytkownika, który ukończył 13 rok życia.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik –Szkoła–ma obowiązek podać następujące dane: nazwa, adres, aktualny i czynny adres poczty elektronicznej odpowiadający adresowi e -mail znajdującemu się w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) oraz wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne. Możliwa jest również Rejestracja za pomocą serwisu Facebook lub Google.
 5. Użytkownik oświadcza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, przy czym jest odpowiedzialny za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu odznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego.
 7. Użytkownik może w każdej chwili przerwać rejestrację, wówczas wszelkie dotychczasowe czynności zmierzające do utworzenia Konta Użytkownika zostaną anulowane.
 8. Spółka po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Zarejestrowanego przesyła link aktywujący konto na adres e-mail wskazany w formularzu.Uruchomienie linku skutkuje utworzeniem i aktywacją dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalnego Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
 9. Spółka po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Szkoła przesyła link aktywujący konto na adres e-mail znajdujący się w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Uruchomienie linku skutkuje dokonaniem weryfikacji wiarygodności podmiotu w oparciu o powszechnie dostępne informacje na jego temat. Po pozytywnej weryfikacji Spółka utworzy dla Użytkownika Szkoła w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika Szkoła. Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem Szkoła w celu uzyskania dodatkowych informacji lub dokumentów, w tym upoważnienia (pełnomocnictwa) dla osoby działającej w imieniu danego podmiotu.
 10. Spółka może podejmować swobodne decyzje w zakresie pozytywnej lub negatywnej weryfikacji podmiotu ubiegającego się o rejestrację, przy zastosowaniu dowolnych kryteriów weryfikacji.
 11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.Dostęp do konta jest również możliwy poprzez użycie konta Facebook lub Google,
 12. Użytkownik może w każdym czasie dokonywać zmiany danych konta podanych w trakcie rejestracji. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis Usług.
 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć samodzielnie Konto lub przez wysłanie na adres internetowy kontakt@rankingszkol.comprośby o usunięcie konta. Po otrzymaniu takiej prośby Spółka usunie wskazane Konto w terminie do 21 dni od otrzymania prośby.
 14. Użytkownik Szkoła,która utworzyła Konto, może żądać usunięcia konta w Serwisie. Usunięcie konta Szkoły nie jest tożsame z usunięciem jej profilu i wątku opiniowego na temat Szkoły na stronie www.

§7. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez samodzielne usunięcie swojego Konta albo zwrócenie się do Spółki z prośbą o usunięcie Konta, wysyłając wiadomość email z adresu podanego w trakcie rejestracji w Systemie, a Spółka ma obowiązek na takie żądanie Konto usunąć.
 3. Jeżeli korzystanie z usług nie wymaga utworzenia Konta, rozwiązanie umowy dokonywane jest przez zaprzestanie korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę.
 4. Spółka ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w przypadku: naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawalub Regulaminem.
 5. Spółka poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§8. Odpowiedzialność Spółki

 1. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za:
  a) wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b) treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  c) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
  d) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
  e) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
  f) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  g) szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
  h) jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
  i) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  j) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
  k) treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność informacji uzyskanych przez Użytkownika.
 6. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. Spółka nie gwarantuje Szkołom określonej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych, jak również nie zobowiązuje się, że wszystkie Szkoły zostaną ujęte w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych.
 9. Spółka nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych

§9. Przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie –Polityka prywatności, www.rankingszkol.com, który wraz z Niniejszym Regulaminem tworzy funkcjonalną całość i powinien być odczytywany łącznie.

§10.Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonywaniem usług przez Spółkę.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email: kontakt@rankingszkol.com wpisując w tytule „Reklamacja” lub w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  a) oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko lub nazwa, adres poczty elektronicznej),
  b) przedmiot reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Serwis. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia doręczenia, także za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ostatniego wymaganego dokumentu lub udzielenia ostatniej wymaganej informacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.

§11. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad i warunków korzystania z Usług Serwisu w trybie zmiany Regulaminu lub wprowadzenia nowego regulaminu,
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach: zmiany przepisów lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na świadczenie Usług, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, zmiany warunków świadczenia Usług przez inne podmioty, w wyniku zdarzeń zaistniałych na skutek działania siły wyższej, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą wżycie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.rankingszkol.com.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.rankingszkol.com i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Serwisem.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.W odniesieniu do konsumentów spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 6. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Polityka prywatności serwisu „Ranking Szkół”

Poniższy dokument stanowi politykę prywatności serwisu internetowego dalej nazywanego Serwisem, dostępnego pod adresem www.rankingszkol.com. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z strony internetowej pod adresem www.rankingszkol.com, wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności. Informujemy, że wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Gromadzimy Państwa dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Administrator danych osobowych.

Serwis jest prowadzony przez spółkę Evera Online Sp. z o.o. z siedzibą w Daszewicach (kod 61-160), ul. Wiosenna 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:  0000858330, NIP:  7773364682, REGON: 386935480, zwaną dalej: „Administratorem”, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych, zgodnie z art. 26 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Z Administratorem skontaktować można się pod podanym wyżej adresem, adresem e-mail: kontakt@rankingszkol.com.

Kategorie gromadzonych danych osobowych:

Podczas korzystania z Serwisu możecie zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to: w przypadku Użytkownika – Uczeń/Rodzic: imię, wiek, adres poczty elektronicznej, w przypadku Użytkownika – Rada Rodziców: nazwa Szkoły, w której działa, jej adres, adres poczty elektronicznej, w przypadku Użytkownika – Szkoła: nazwa, adres, adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Serwisie. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane podczas przysłania korespondencji e-mail lub metodą tradycyjną.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe uzyskane przy rejestracji konta przetwarzane są w celu:

 1. wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i świadczenia na rzecz użytkowników usług opisanych w Regulaminie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
 2. realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który obejmuje:
 • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych; zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
 • dobieranie oferowanych Państwu usług pod kątem potrzeb, czyli profilowanie, (marketing bezpośredni),
 • ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń (w tym w szczególności, rozpoznania i rozpatrzenia Państwa reklamacji związanych z umową, w tym udzielenia na nie odpowiedzi);
 • cele statystyczne, archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które są gromadzone w związku z prowadzeniem Serwisu online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Profilowanie służy do prowadzenia analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z Serwisu i dopasowywania treści znajdujących się w Serwisie do tych preferencji.

Profilowanie może też być używane w celach marketingowych tj. dopasowania oferty marketingowej do preferencji naszych Użytkowników. W tym celu zbieramy dane związane z Państwa działaniami w relacjach z Administratorem, tj. tzw. dane behawioralne dotyczące Państwa zachowań. Zbieramy również informacje o korzystaniu z Serwisu na podstawie tzw. logów dostępowych w oparciu o adresy IP użytkowników Serwisu. Tak zbierane dane nie zawierają tożsamości użytkowników, jednak na ich podstawie może być analizowana sprawność Serwisu, jego bezpieczeństwo, mogą być diagnozowane potencjalne problemy w zakresie naruszenia danych osobowych i znajdowane ich rozwiązania. Takie dane są również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Serwis (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE ale konieczne dla zarejestrowania w Serwisie i założenia Konta. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania umowy w pełnym zakresie.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę tj. naszym pracownikom i współpracownikom, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, w tym podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające w naszym imieniu Państwa dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy w postaci współpracujących z nami podmiotów świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, rachunkową, podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, agencje reklamowe i inne podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – możliwe jest z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Pliki Cookies

W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywanie w celu umożliwienia Państwa identyfikacji przy usługach takich jak zakupy w Serwisie czy utrzymanie danej sesji. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Serwisie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym (urządzenie końcowe). Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na urządzeniu końcowym, kiedy odwiedzany jest Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Państwa urządzeniu, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej. Niniejsza polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki Prywatności Serwisu.

Cel wykorzystywania plików cookies

W ramach Serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 • świadczenia usług;
 • dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam w sposób dopasowany do Państwa wyjątkowych potrzeb i zainteresowań oraz Państwa miejsca zamieszkania;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); orazstałe - są to pliki przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Pliki cookies, a przede wszystkim stałe cookies, nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności klienta.

Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • wymagane pliki cookies– są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.
 • pliki cookies wydajności– zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;
 • pliki cookies funkcjonalności- pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne). Na przykład, witryna może posłużyć do zapamiętywania zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych zindywidualizowanych elementów strony internetowej. Informacje zbierane w takich plikach są anonimowe i nie śledzą aktywności użytkowników na innych witrynach;
 • pliki cookies reklamowe– pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki cookies statystyczne– służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

Zarządzanie plikami cookies

Prawdopodobnie Państwa przeglądarka domyślnie jest skonfigurowana do akceptowania wszystkich plików cookies.

Można jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Zmiany ustawień, o których mowa, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W każdej chwili można usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować w sposób podany wyżej.

RANKING SZKÓŁ ŚREDNICH

Szkoły średnie zostały ocenione za pomocą 4 kryteriów. Są to wyniki matur z przedmiotów dodatkowych, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych, liczba laureatów/finalistów olimpiad uprawniających do zwolnienia z egzaminu maturalnego, oraz ocena szkoły na portalu ranking-szkol.com. Źródłem danych były zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur, oraz oceny z portalu rankingszkol.com oraz google.com.

MATURA Z PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH - do 50 pkt

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych, oraz egzaminy rozszerzone i dwujęzyczne. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona średnia ocena ze wszystkich przedmiotów (suma średniej oceny dla przedmiotu przemnożona przez ilość zdających dany przedmiot podzielona przez sumę zdających poszczególne przedmioty). Wynik został znormalizowany do 50 pkt tzn. został wyliczony wskaźnik normalizujący w następujący sposób 50 pkt zostało podzielone przez najlepszy wynik. Wszystkie wyniki zostały przemnożone przez wskaźnik normalizujący w ten sposób najlepsza szkoła uzyskała 50 pkt.

MATURA Z PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH - do 30 pkt

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, również egzaminy maturalne w językach obcych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona średnia ocena ze wszystkich przedmiotów (suma średniej oceny dla przedmiotu przemnożona przez ilość zdających dany przedmiot podzielona przez sumę zdających poszczególne przedmioty). Wynik został znormalizowany do 30 pkt tzn. został wyliczony wskaźnik normalizujący w następujący sposób 30 pkt zostało podzielone przez najlepszy wynik. Wszystkie wyniki zostały przemnożone przez wskaźnik normalizujący w ten sposób najlepsza szkoła uzyskała 30 pkt.

LICZBA LAUREATÓW/FINALISTÓW OLIMPIAD - do 20 pkt

Kryterium to wyróżnia szkoły z dużą liczbą laureatów/finalistów olimpiad w stosunku do wszystkich uczniów zdających egzamin maturalny. Na potrzeby tego kryterium ilość finalistów/laureatów olimpiad została podzielona przez ilość osób zdających maturę w danej szkole. Otrzymany wynik został znormalizowany do 20pkt. tzn. został wyliczony wskaźnik normalizujący w następujący sposób 20 pkt zostało podzielone przez najlepszy wynik. Wszystkie wyniki zostały przemnożone przez wskaźnik normalizujący w ten sposób najlepsza szkoła uzyskała 20 pkt.

OCENY SZKOŁY NA PORTALU - do 50 pkt

Kryterium to wyróżnia szkoły z pozyytwnymi ocenami na portalu rankingszkol.com oraz google.com. Na potrzeby tego kryterium wyliczana jest średnia ocena szkoły (od 1 do 5). Następnie wynik jest mnożony razy 10. W przypadku gdy szkoła nie ma żadnych ocen otrzymuje punktację neutralną czyli 25 pkt. Najlepsza szkoła, która ma wyłącznie oceny na 5, uzyskuje 50 pkt.

RANKING SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szkoły podstawowe zostały ocenione za pomocą 4 kryteriów. Są to wyniki egzaminu klas 8 z ma-tematyki, wyniki egzaminu klas 8 z j.polskiego, wyniki egzaminu klas 8 z języka obcego, oraz ocena szkoły na portalu rankingszkol.com. Źródłem danych były zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami egzaminów klas 8, oraz oceny z portalu rankingszkol.com oraz google.com.

EGZAMIN KLAS 8 Z MATEMATYKI - do 35 pkt

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów klas 8 z matematyki. Na potrzeby tego kryterium z arkusza OKE została odczytana średnia ocen z matematyki dla szkoły. Wynik został znormalizowany do 35 pkt tzn. został wyliczony wskaźnik normalizujący w następujący sposób 35 pkt zostało po-dzielone przez najlepszy wynik. Wszystkie wyniki zostały przemnożone przez wskaźnik normalizujący w ten sposób najlepsza szkoła uzyskała 35 pkt.

EGZAMIN KLAS 8 Z JĘZYKA POLSKIEGO - do 35 pkt

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów klas 8 z języka polskiego. Na potrzeby tego kryterium z arkusza OKE została odczytana średnia ocen z języka polskiego dla szkoły. Wynik został znormalizowany do 35 pkt tzn. został wyliczony wskaźnik normalizujący w następujący sposób 35 pkt zostało podzielone przez najlepszy wynik. Wszystkie wyniki zostały przemnożone przez wskaźnik normalizujący w ten sposób najlepsza szkoła uzyskała 35 pkt.

EGZAMIN KLAS 8 Z JĘZYKA OBCEGO - do 30 pkt

Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów klas 8 z języków obcych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona średnia ocena ze wszystkich języków obcych zdawanych w danej szkole (suma średniej oceny dla języka obcego przemnożona przez ilość zdających dany język obcy podzielona przez sumę zdających poszczególne języki obce). Wynik został znormalizowany do 30 pkt tzn. został wyliczony wskaźnik normalizujący w następujący sposób 30 pkt zostało podzielone przez najlepszy wynik. Wszystkie wyniki zostały przemnożone przez wskaźnik normalizujący w ten sposób najlepsza szkoła uzyskała 30 pkt.

OCENY SZKOŁY NA PORTALU - do 50 pkt

Kryterium to wyróżnia szkoły z pozytywnymi ocenami na portalu rankingszkol.com oraz google.com. Na potrzeby tego kryterium wyliczana jest średnia ocena szkoły (od 1 do 5). Następnie wynik jest mnożony razy 10. W przypadku gdy szkoła nie ma żadnych ocen otrzymuje punktację neutralną czyli 25 pkt. Najlepsza szkoła, która ma wyłącznie oceny na 5, uzyskuje 50 pkt.

* Dane statystyczne wyników egzaminów maturalnych są dostępne tylko dla więcej niż 10 zdających dany egzamin i tylko takie dane są brane do wyliczenia punktacji.